deutsch | english | français | português | español | türkçe | بالعربية | فارسی

український | російська | پښتو | اردو

________________________________________________________________________________________________________________

کارگاه آموزشی – پشتیبان ی از یادگیری فرد ی

کارگاه آموزشی ما با موفقیت برای دانشآموزان کلاسهای 1 تا 12 ، پشتیبان ی آموزشی طراح ی شده به صورت جداگانه ارائه میدهد .
اهداف پشت یبانی آموزشی عبارتند از: کار بر روی مبانی گمشده، تجمیع دانش، آماده شدن برا ی آزمون ها و آزمون های کلاسی ، پشتیبانی از
پردازش اسناد مدرسه، دستیابی به هدف کلاس، کمک به انجام تکالیف ، حمایت از دانش آموزان در فرآیندهای یاد گیری آنها و در توسعه آنها
برای ارتقای مهارت های خودآموز ی و ایجاد موقعیت یاد گیری مثبت .
ما در شهر هاله زاله پشتیبانی آموزشی ارائه می دهیم. درس های دو نف ره ) 90 دقیقه( ارائه می شود. مدرس معمولاً به منزل شما می آید یا با
هماهنگی ، آموزش آنلاین در سونار ارائه می دهد .

از فرم تماس ما استفاده کنید

چگونه شروع کنیم؟
در ی ک گفتگوی شخصی از قبل با مر بی، دانش آموز و والد ین نه تنها قرارهایی برای حمای ت از ی ادگیری تعیین می شود، بلکه مشکلات موجود مدرسه، نقاط
قوت و ضعف دانش آموز و دل یل احتمالی عدم دستیا بی به اهداف آموزشی نیز وجود دارد. مورد بحث قرار می گیرند. به ا ین ترتیب راهنمای ی ادگیری می تواند
با بینش در اسناد مدرسه دانش آموز، پشتیبا نی آموزشی را به صورت فردی و اختصاصی برنامه ر یزی و اجرا کند .


چه چیز دیگری آموزش داده می شود؟
نظم و مدیر یت زمان، رویکرد سیستماتیک
ارتقای تمرکز و انگیزه
آموزش و بهبود عملکرد دهان
کاهش ترس و ناامیدی
توسعه فردی
کشف کنید و به اهداف خود برسید
پذیرش مسئولیت رفتار ی ادگیری خود و نمرات کسب شده


چه مزایایی دارید؟
پشتیبا نی یادگیری انفرادی یا در گروه ها ی حداکثر سه دانش آموز
پشتیبا نی آموزشی در منزل دانش آموز
پشتیبا نی یادگیری حضوری و/ یا آنلا ین
بدون حداقل مدت قرارداد
بدون هزینه ثبت نام
بدون هزینه سفر
مشاوره و پشتیبا نی رای گان هنگام درخواست مزا یای تحصیل و مشارکت

آیا شما مستحق حمایت مالی هستید؟
همه دانش آموزا نی که والدی ن آنها درآمد پای ه، مزای ای اجتماعی، کمک های اجتماعی، مزای ای مسکن، مزا یا را مطابق با 2 AsylbLG یا کمک هز ینه فرزند
دریافت می کنند، مستحق مزا یای تحصیل و مشارکت هستند


برای ای ن کار به فرم های ز یر نیاز دار ید :
درخواست: مزایای آموزش و مشارکت توسط والدی ن تکمیل شود
تأییدیه مدرسه در مورد نیاز به پشتیبانی آموزشی که بای د توسط مدرسه تکمیل شود
تکمیل شود kreanativ e.V. که توسط
نیاز به پشتیبانی یادگیری – تأییدیه ارائه دهند

ما خوشحال خواهیم شد که از شما با برنامه پشتیبا نی کنیم

اطلاعات بیشتر در مورد مزای ای تحصیل و مشارکت را می توا نید در اینجا بیا بید